Privacybeleid

Privacybeleid

S K Y V A L L E Y

SkyValley, gevestigd in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.skyvalley.nl
Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SkyValley verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de afgenomen dienst kunnen er verschillende
persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij – mogelijkerwijs – van u vastleggen en/of verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Extern IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
• Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 18 is, omdat we deze persoonlijke gegevens niet vastleggen.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u
er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skyvalley.nl.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SkyValley verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• SkyValley analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SkyValley neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van SkyValley) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SkyValley bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Dienst Bewaartermijn
Aanmelding voor nieuwsbrief E-mailadres wordt verwijderd uit het e-mailsysteem na
opzegging door eindgebruiker
Contacten via het online
contactformulier
Alle ingevoerde gegevens worden opgeslagen totdat deze niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van het verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

SkyValley verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. SkyValley blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in
de browser van uw computer, tablet of smartphone. SkyValley gebruikt analytische cookies van
SquareSpace. Cookies van SquareSpace worden gebruikt voor het analyseren van prestaties van de
website alsmede detecteren van technische beveiligingsincidenten. Daarnaast gebruikt SkyValley
analytische informatie van Google Analytics, maar doet dit zonder cookies te plaatsen.

SkyValley slaat geen persoonlijke data van u op in deze cookies, noch analyseert het uw
surfgedrag over andere webpagina’s. Dit is de reden dat wij u ook niet hoeven te confronteren met
een ‘cookie banner’ ter goedkeuring van plaatsing van cookies. Voor een toelichting hierover
verwijzen wij u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen, maar weet wel dat deze weer automatisch terugkomen, voor de doelen zoals
hierboven beschreven. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Vanaf 25 mei 2018 heeft u het wettelijk recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten)
corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door SkyValley en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar de FG: info@skyvalley.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw
verzoek. SkyValley wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SkyValley neemt de bescherming van uw gegevens en privacy serieus en neemt adequate
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@skyvalley.nl.